På grund av myndigheternas beslut att förlänga de befintliga restriktionerna kopplat till covid-19 åtgärdar vi även fortsatt endast akuta fel och skador i våra lägenheter. Läs mer här

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning

Hembla har installerat kamerabevakning i vissa fastigheter för att:

  • förebygga brott och skadegörelse,
  • säkerställa ett fullgott skalskydd,
  • förhindra olyckor,
  • lösa problem kopplat till betydande störnings- och ordningsärenden i fastigheten.

Det är viktigt för oss på Hembla att du känner dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter vid kamerabevakning. Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer rådande dataskyddsregler.

Våra bevakningskameror är placerade så att de enbart registrerar vad som behövs för det avsedda syftet och de spelar endast in bild och inte ljud. Inspelat material omfattas av sekretess och skyddas för obehörig åtkomst.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hembla AB, med organisationsnummer 556498-9449, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi och vilket stöd har vi för behandlingen?

Vi spelar in rörliga bilder av personer som rör sig i våra fastigheters allmänna utrymmen och i anslutning till dessa utrymmen. Dina personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, som är en av de rättsliga grunderna i dataskyddsförordningen.

Vem tar del av dina personuppgifter?

Det är endast ett fåtal medarbetare hos Hembla som har åtkomst till inspelade filmer.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Inspelat material får inte sparas längre än nödvändigt. Huvudregeln är att material ska sparas som längst i två veckor (14 dagar).

Utlämning av uppgifter till extern part

Inspelat material kan på begäran lämnas till brottsbekämpande myndigheter såsom Polismyndigheten vid utredning av brott. Material från kamerabevakning kan också lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgifterna är nödvändiga för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa effekten av en redan inträffad olycka.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi överför inte inspelade filmer till annat land.

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

  1. Få bekräftelse på om du förekommer på film.
  2. Erhålla information om ändamålet med kamerabevakningen.
  3. Bli underrättad om lagringstiden.
  4. Begäran om att rätta och radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  5. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör dig själv.
  6. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Vi lämnar inte ut filmer där du förekommer tillsammans med andra individer. I vissa fall tar vi en administrativ avgift för utlämnandet av inspelad film.

Om du har frågor eller synpunkter

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarige på gdpr@hembla.se

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla ditt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Denna anmälan gör du på myndighetens hemsida www.imy.se.

Hembla AB
Stockholm, juni 2020

Hitta ditt
nya hem.

Vi har inga lediga lägenheter just nu, besök gärna våra stadsdelar för mer information om hur du kan anmäla ditt intresse för en lägenhet.

Vi använder oss av cookies för att göra ditt besök på hembla.se så användarvänligt som möjligt.